EAPAA

European Association for Public Administration Accreditation

Publications / Training Materials

A Manual of Selected Slovak Experience in Public Administration Reform and Management (Slovak version)

Date: 2012

ISBN: 978-80-89013-60-9

ISSN:

Publisher: NISPAcee Press

Price: 0 €

Manuál predstavuje zavŕšenie projektu zahraničnej pomoci pre členov vládnej Koordinačnej komisie pre implementáciu stratégie reformy verejnej správy Čiernej Hory.

Základnou myšlienkou projektu bolo prispieť k zdarnému priebehu reformného

procesu v Čiernej Hore s využitím vybraných skúseností z procesu fungovania

a reformy verejnej správy na Slovensku.

Výber tém zaradených do manuálu bol členmi vládnej komisie v úzkej spolupráci

so slovenskými expertmi koncipovaný tak, aby tieto svojím vecným obsahom

pokrývali viaceré marginálne aspekty reformy verejnej správy a reflektovali aktuálne problémy a hlavné výzvy čiernohorského reformného procesu. Tak boli do manuálu zaradené otázky týkajúce sa inštitucionálneho zabezpečenia reformy verejnej správy v rámci ústredných orgánov štátnej správy ako aj v súvislosti s eurointegračným procesom, otázky týkajúce sa spôsobov riadneho a efektívneho fungovania miestnej štátnej správy ako aj samosprávy, koncepčné a konzistentné vzdelávanie štátnych zamestnancov a v neposlednom rade aj problematika kvalitného posudzovania vplyvov návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a proces ich sprístupňovania verejnosti.

Veríme, že takto štrukturovaný manuál a najmä informácie v ňom obsiahnuté

sa stanú inšpiráciou nielen pre členov čiernohorskej vládnej komisie ale rovnako aj

pre ostatných predstaviteľov orgánov štátnej správy zainteresovaných v reforme tak na miestnej ako aj na regionálnej úrovni, zástupcov samosprávnych celkov, či celej odbornej verejnosti.


Natiahnut si manuál zdarma kliknite na linku:

http://www.nispa.org/page.php?sid=863

a vyberte danú jazykovú verziu.

Related Publications

Price: 0 €

 

Price: 0 €

 

Price: 0 €

 

Reference Guide for HORIZONTAL INTEGRATION (in Serbian)

Peter Goldschmidt, Marta Daruľová, Tóni Niculescu and Anton Stemberger

ISSN:

Date: 2006

Price: 0 €

 

Price: 0 €

 

Manual for Advisors (in Serbian): How to Be a Better Policy Advisor?

Miroslaw Grochowski, Michal Ben-Gera

ISSN:

Date: 2006

Price: 0 €

 

Reference Guide for HORIZONTAL INTEGRATION (in English)

Peter Goldschmidt, Marta Daruľová, Tóni Niculescu and Anton Stemberger

ISBN: 80-89013-22-8

ISSN:

Date: 2005

Price: 0 €

 

Price: 0 €

 
  1 2 of 2